നഴ്സുമാർക്കൊരു സന്തോഷവാർത്ത

നഴ്സുമാർക്കൊരു സന്തോഷവാർത്ത

നഴ്സുമാർക്കൊരു സന്തോഷവാർത്ത നഴ്സുമാർക്കും നഴ്സിങ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരു സന്തോഷവാർത്ത. UAE ഗവൺമെൻ്റ് UAE യിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നഴ്സുമാർക്ക് നൽകിയ GOLDEN VISA ക്കു പുറമെ, ഇനി മുതൽ നഴ്സുമാർക്ക് ഒരു പ്രവർത്തിപരിചയവും ഇല്ലാതെ തന്നെ UAE യിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാം. UAE യിലെ...
 Phone
 WhatsApp