നഴ്സുമാർക്കൊരു സന്തോഷവാർത്ത

നഴ്സുമാർക്കൊരു സന്തോഷവാർത്ത

നഴ്സുമാർക്കൊരു സന്തോഷവാർത്ത നഴ്സുമാർക്കും നഴ്സിങ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരു സന്തോഷവാർത്ത. UAE ഗവൺമെൻ്റ് UAE യിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നഴ്സുമാർക്ക് നൽകിയ GOLDEN VISA ക്കു പുറമെ, ഇനി മുതൽ നഴ്സുമാർക്ക് ഒരു പ്രവർത്തിപരിചയവും ഇല്ലാതെ തന്നെ UAE യിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാം. UAE യിലെ...
Hi! Are you on the lookout for the right language training centre?

Hi! Are you on the lookout for the right language training centre?

If you are fed up of the run-of-the-mill institutes that sprout, wither and disappear, here is some good news especially for you! BeMax Academy took the plunge eight creative years ago, and has found solid footing, thanks to the vision, dedication and ceaseless effort...
Is achieving a required band in IELTS “a herculean task”?

Is achieving a required band in IELTS “a herculean task”?

Name Email Address Message Phone Number 11 + 11 = Submit It is a well known fact that strongest determination and wholehearted effort can lead one to succeed in any spheres. This is true about  gaining a required band in IELTS as well. But the fact of the matter is...
Be Max Academy at a glance

Be Max Academy at a glance

Name Email Address Message Phone_Number Address 7 + 14 = Submit Greetings!!! I would like to take this marvellous opportunity to write a few words to reflect upon the activities that are being performed at Be Max. Here at Be Max, we are able to see amazing...
BEST IELTS COACHING CENTER IN KOTTARAKKARA

BEST IELTS COACHING CENTER IN KOTTARAKKARA

Name Email Address Message Phone Number Address 5 + 9 = Submit ‘’The   first principle of true teaching is that nothing can be taught’’, everything is learned -Sri. Aurobindo The legacy of Be Max Academy has been progressing for over 9 years. We, BeMaxians have packed...

MAKE YOUR DREAM OF RN A REALITY WITH BEMAX

MAKE YOUR DREAM OF RN A REALITY WITH BEMAX Nursing is one of the in-demand professions throughout the world. If an individual wants to practice as a licensed nurse, they need to obtain a license from the appropriate government body. Each country has its on sets of...
Which English Test a Nurse Should take?

Which English Test a Nurse Should take?

It is easy to decide if you are asking which English test should a nurse take. A nurse should take OET. why?Because it is designed for nurses and uses language and tasks taken from nursing to assess their English skills . For nurses looking to work in an English...
HOW TO PREPARE FOR NURSING LICENSING EXAMS

HOW TO PREPARE FOR NURSING LICENSING EXAMS

HOW TO PREPARE  FOR NURSING LICENSING EXAM Nursing Licensing Exam are designed to measure the competency and skills of a nurse . It will asses a nurses ability to provide  effective nursing  care. Each Country has its own set of exams to check the ability of the...

STRESS FREE IELTS TRAINING

Stress Free IELTS Training At Bemax Bemax offers a stress free IELTS learning platform for thousands of students every year. Apart from a regular teaching method Bemax always follow a varied way of training students to make them calm and cool. Our institution always...

OET WRITING TASK

What Should Your Letter Correctly Contain? OET Writing Task You would be required to write a letter for the OET Writing Task. Case notes will be sent to you. You must read carefully and then respond appropriately. The purpose of the OET writing work is to assess your...
 Phone
 WhatsApp