നഴ്സുമാർക്കൊരു സന്തോഷവാർത്ത

നഴ്സുമാർക്കൊരു സന്തോഷവാർത്ത

നഴ്സുമാർക്കൊരു സന്തോഷവാർത്ത നഴ്സുമാർക്കും നഴ്സിങ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരു സന്തോഷവാർത്ത. UAE ഗവൺമെൻ്റ് UAE യിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നഴ്സുമാർക്ക് നൽകിയ GOLDEN VISA ക്കു പുറമെ, ഇനി മുതൽ നഴ്സുമാർക്ക് ഒരു പ്രവർത്തിപരിചയവും ഇല്ലാതെ തന്നെ UAE യിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാം. UAE യിലെ...

OET WRITING TASK

What Should Your Letter Correctly Contain? OET Writing Task You would be required to write a letter for the OET Writing Task. Case notes will be sent to you. You must read carefully and then respond appropriately. The purpose of the OET writing work is to assess your...

OET LANGUAGE TEST FOR NURSES AND DOCTORS It will be written into state legislation in Florida and Oregon. Doctors and nurses looking for jobs in the United States can now use OET, the world’s only international English language test designed particularly for...

Staff Nurse DHS PSC കോച്ചിംഗ് ബീമാക്സിൽ !!!

  Staff Nurse DHS PSC കോച്ചിംഗ് ബീമാക്സിൽ !!! സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് പി. എസ്. സി (DHS) പരീക്ഷ 2021 ജനുവരി മാസം 30 ഉണ്ടാകും എന്നാണ് PSC അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.നിലവിലെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ജൂൺ 2020 ഇൽ അവസാനിക്കാനിരിക്കെ ഇനിയുള്ള psc നടപടി ക്രമങ്ങൾ പെട്ടെന്നാകുകയും ചെയ്യും...

നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസിന് ഇതാ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത !!!

  നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസിന് ഇതാ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത !!! AIIMS നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ, 4000 പുതിയ ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 30 വയസ്സാണ്. OBC വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവർക്ക് 3 വയസ്സും, SC/ST വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവർക്ക് 5 വയസ്സും ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ്...

Bemax academy kollam

Years of trustworthy service history Successful candidates and still counting.... Offline and Online Trainers Years of Trustworthy Service history Successful candidates and still loading... Offline and Online Trainers Welcome to Bemax Academy At Bemax Academy, we are...

NCLEX

NCLEX NCLEX (National Council Licensure Examination) is an examination for the licensing of nurses in the United States and Canada. There are two types, the NCLEX-RN and the NCLEX-PN. After graduation from a school of nursing, one takes...

About us

ABOUT US BeMax Academy is a unique venture established in the year 2014. Our head office is located near  Travancore Medical College (Medicity), Kollam, Kerala, India. As a stepping stone, we provided IELTS, HAAD, MOH, DHA, and PROMETRIC coaching solely for nurses,...
 Phone
 WhatsApp