നഴ്സുമാർക്കൊരു സന്തോഷവാർത്ത

നഴ്സുമാർക്കൊരു സന്തോഷവാർത്ത

നഴ്സുമാർക്കൊരു സന്തോഷവാർത്ത നഴ്സുമാർക്കും നഴ്സിങ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരു സന്തോഷവാർത്ത. UAE ഗവൺമെൻ്റ് UAE യിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നഴ്സുമാർക്ക് നൽകിയ GOLDEN VISA ക്കു പുറമെ, ഇനി മുതൽ നഴ്സുമാർക്ക് ഒരു പ്രവർത്തിപരിചയവും ഇല്ലാതെ തന്നെ UAE യിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാം. UAE യിലെ...

OET WRITING TASK

What Should Your Letter Correctly Contain? OET Writing Task You would be required to write a letter for the OET Writing Task. Case notes will be sent to you. You must read carefully and then respond appropriately. The purpose of the OET writing work is to assess your...

OET LANGUAGE TEST FOR NURSES AND DOCTORS It will be written into state legislation in Florida and Oregon. Doctors and nurses looking for jobs in the United States can now use OET, the world’s only international English language test designed particularly for...

Staff Nurse DHS PSC കോച്ചിംഗ് ബീമാക്സിൽ !!!

  Staff Nurse DHS PSC കോച്ചിംഗ് ബീമാക്സിൽ !!! സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് പി. എസ്. സി (DHS) പരീക്ഷ 2021 ജനുവരി മാസം 30 ഉണ്ടാകും എന്നാണ് PSC അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.നിലവിലെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ജൂൺ 2020 ഇൽ അവസാനിക്കാനിരിക്കെ ഇനിയുള്ള psc നടപടി ക്രമങ്ങൾ പെട്ടെന്നാകുകയും ചെയ്യും...

നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസിന് ഇതാ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത !!!

  നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസിന് ഇതാ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത !!! AIIMS നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ, 4000 പുതിയ ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 30 വയസ്സാണ്. OBC വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവർക്ക് 3 വയസ്സും, SC/ST വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവർക്ക് 5 വയസ്സും ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ്...

QATAR PROMETRIC

QATAR PROMETRIC The Supreme Council of Health (SCH), Qatar, established in the year 2009, takes sole responsibility in molding the health sector of Qatar in the best possible way. Today Qatar is entitled as having the world’s most advanced and renowned health system....

OMAN PROMETRIC

OMAN PROMETRIC   Oman Medical Specialty Board (OMSB) considers the Oman Prometric exam as an essential criterion for applicants to obtain license to pursue a healthcare job in the Sultanate of Oman. The OMSB is an independent body and aims at achieving highly...

SAUDI PROMETRIC

SAUDI PROMETRIC The Saudi Commission for Health Specialties (SCFHS), Saudi Arabia, has taken stringent rules and regulations in recruiting professionals in medical and paramedical sectors in the nation for attaining improved quality in the health sector and as such,...
DHA

DHA

DHA Coaching in Kerala – Best DHA Coaching Center in Kerala The Dubai Health Authority (DHA) is a government body which not only beholds the health system of the Emirate of Dubai, but also lends healthcare services to one and all through official hospitals,...
 Phone
 WhatsApp